نمایش 1–24 از 63 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

گاز صفحه ای میلان مدل G36

2,390,000 تومان
 • ابعاد : 48*78 سانتی متر
 • طول گاز : 78 سانتی متر
 • تعداد شعله : 3
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G35

1,945,000 تومان
 • ابعاد : 48*78 سانتی متر
 • طول گاز : 78 سانتی متر
 • تعداد شعله : 3
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G33

1,940,000 تومان
 • ابعاد : 51*59 سانتی متر
 • طول گاز : 59 سانتی متر
 • تعداد شعله : 3
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G6NEW

2,940,000 تومان
 • ابعاد : 52*89 سانتی متر
 • طول گاز : 89 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G42

2,530,000 تومان
 • ابعاد : 51*59 سانتی متر
 • طول گاز : 59 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G41

2,340,000 تومان
 • ابعاد : 51*59 سانتی متر
 • طول گاز : 59 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G66

2,820,000 تومان
 • ابعاد : 52*89 سانتی متر
 • طول گاز : 89 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G306

3,670,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G305

3,610,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G304

3,390,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G95

2,970,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G94

2,970,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G93

3,150,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G92

3,110,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G91

2,820,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G88

3,200,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل S28

2,900,000 تومان
 • ابعاد : 51*62 سانتی متر
 • طول گاز : 62 سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای میلان مدل S27

3,780,000 تومان
 • ابعاد : 52*92 سانتی متر
 • طول گاز : 92 سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای میلان مدل S25

3,700,000 تومان
 • ابعاد : ۵1*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای میلان مدل S24

3,700,000 تومان
 • ابعاد : ۵1*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای میلان مدل G89

3,020,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل G53

3,050,000 تومان
 • ابعاد : ۵۲*۸۹ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۹ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای میلان مدل S12

3,525,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای میلان مدل S29

4,050,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده